Zwroty ~

i Reklamacje

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu.
 2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu (wzór formularza odstąpienia do pobrania tutaj – formularz ten musi być podpisany przez Klienta) od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu w stanie niezmienionym bez wad. Do przesyłki należy dołączyć dokument będący dowodem sprzedaży (pargon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy:
  1. Klient określił indywidualne właściwości towaru w złożonym przez niego zamówieniu
  2. właściwości towaru zostały ściśle związane z jego osobą (np. produkt uszyty na wymiar)
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych ( na przykład kosmetyki: kremy, balsamy, olejki etc.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; •przedmiotem świadczenia są gazety lub czasopisma.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać na adres: sklep@locum-concept.pl;
 5. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zwróci mu wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi równowartości kosztu najtańszej oferowanej w sklepie formy dostawy.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: Locum concept store , ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa

Reklamacja

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Locum concept store, ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 5. Klient wysyła towar reklamowany na swój koszt i ryzyko.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.