Regulamin ~

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez Locum concept Sp. z o. o. (REGON: 526096636, NIP: 5252968063, ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa) – zwany dalej jako Sprzedający) przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem locum-concept.pl oraz locumconcept.com („Sklep”). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet) w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem Sklepu a Sprzedającym.

 3. Regulamin Sklepu internetowego LOCUM-CONCEPT określa m.in. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży towarów na odległość, procedurę reklamacji, zasady skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 4. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.

 5. Na stronie Sklepu Klient przed wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami:

  • identyfikującymi Sprzedającego (firma, adres, numer telefonu, adres email, nip) – zakładka KONTAKT,

  • stanowiącymi opis oferowanych do sprzedaży towarów (zakładka OPIS PRODUKTU),

  • dotyczącymi sposobu i terminu zapłaty (zakładka SPOSÓB PŁATNOŚCI),

  • dotyczącymi dostępnych sposobów i terminów dostawy (zakładka SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAW),

  • dotyczącymi łącznej ceny za towar m.in. z uwzględnieniem ceny stanowiącej koszt jego dostarczenia oraz z uwzględnieniem należnych podatków (zakładka OPIS PRODUKTU),

  • dotyczącymi procedury rozpatrywania reklamacji w tym adresem, na który takie reklamacje należy składać (zakładka REKLAMACJE i ZWROTY),

  • dotyczącymi procedury (sposobu i terminu) odstąpienia od umowy (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY),

  • kosztach zwrotu rzeczy, w tym kosztach zwrotu rzeczy które ponosi Klient (zakładka REKLAMACJE I ZWROTY).

  • towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone (zakładka OPIS PRODUKTU), znajdują się tam informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedający umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Sprzedającym.
 3. Sprzedający wyda Klientowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
  Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

III. Zamówienia towaru

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są zapośrednictwem strony internetowej www.locum-concept.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez całyrok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu
 3. Składanie zamówień możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzezwypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych iadresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszymdniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkichwymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowaniafaktury VAT
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towarów z dostępnejoferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów i zapłać” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowysprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu orazdrogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji wzamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzajudostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep ofertyzakupu.
 10. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww.potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej zniniejszym Regulaminem.
 12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie zodpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przedotrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przedotrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. Wniniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, wtym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramachumowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są natyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja niezostała zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (iii) płatnośćza zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożeniazamówienia.

IV. Sposoby płatności

 1. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierająwszystkie jej składniki w tym cła i podatki. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzyma również informację dotyczącą kosztów wybranego sposobu dostawy produktu.
 2. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w butiku
  • przelewem bankowym na rachunek Sklepu w mBank 04 1140 2004 0000 3202 8403 3071 (w tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia),
  • przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Paynow przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Paynow) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Wtakiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formępłatności.
  • płatność odroczona PayPo klient może wybrać metodę płatnościodroczonej zapłaty o 30 dni bez dodatkowych kosztów. W chwili złożeniazamówienia płatności za rachunek dokonuje PayPo poprzez operatora PłatnościBlueMedia S. A. Po otrzymaniu przesyłki Klient decyduje, czy chce zachować zamówione produkty i dopiero wówczas dokonuje płatności w ciągu 30 dni odzakupu.3.Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczynasię po otrzymaniu należności za towar.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania iodwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania wnich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przyczym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedażytowarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osóbuprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i wokresie jej trwania.
 4. Sprzedający zastrzega, że prowadzone w Sklepie akcje promocyjne nie łącząsię ze sobą.

V. Sposoby, terminy i koszty dostaw

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówieniajest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską lub przy wykorzystaniu usługi InPost Paczkomaty. Opłatyz a dostawę produktów są podawane każdorazowo w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze oddnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w przypadku wyboruInPost Paczkomaty powyższy termin może się wydłużyć do 4 dni roboczych.Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 14 dni od daty zawarciaumowy sprzedaży.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew.kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jakoprzedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Paynow, bądź zwykłym przelewem internetowym)
 4. Zamówienia o wartości powyżej 500,00 (słownie: pięćset złotych) wysyłanesą na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarówwynoszą: przesyłka kurierska DPD (waga do 5 kg) – 20,00 pln brutto,przesyłka kurierska InPost (waga do 5 kg) 15,00 pln brutto, przesyłka kurierskaDHL 18,00 pln , przesyłka Paczkomaty InPost 15 pln.
 5. Z zastrzeżeniem ustępu powyżej koszt dostawy ponosi Klient, o czy Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Dokażdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu w postaci paragonufiskalnego lub faktury z wyszczególnioną stawką podatku VAT.

VI. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

 1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży wciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszymmożliwym terminie do Sklepu.
 2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest złożyćpisemne oświadczenie o odstąpieniu (wzór formularza odstąpienia do pobrania tutaj – formularz ten musi być podpisany przez Klienta) od zawartej umowy, anastępnie przesłać towar na adres sklepu w stanie niezmienionym bez wad. Do przesyłki należy dołączyć dokument będący dowodem sprzedaży (pargonfiskalny lub faktura VAT).
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkugdy:
  1. Klient określił indywidualne właściwości towaru w złożonym przez niegozamówieniu
  2. właściwości towaru zostały ściśle związane z jego osobą (np. produkt uszyty nawymiar)
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu naochronę zdrowia lub ze względów higienicznych ( na przykład kosmetyki:kremy, balsamy, olejki etc.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. przedmiotem świadczenia są gazety lub czasopisma.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać na adres: sklep@locum-concept.pl;
 5. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zwróci mu wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym kosztydostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi równowartości kosztunajtańszej oferowanej w sklepie formy dostawy.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobuzapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposóbzwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, możewstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jejodesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni oddnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przedjego upływem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił nawłasny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: Locum concept store, ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa

VII. Reklamacja

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli sprzedany towar mawadę fizyczną lub prawną.
 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawniasię z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaruwraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Locum concept store, ul. Dobra 9, 00-384 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzeniareklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się toniemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotęzapłaconej ceny towaru.
 5. Klient wysyła towar reklamowany na swój koszt i ryzyko.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz zopinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
 6. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej
 7. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckiehttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualnehttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 10. W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/